Ý kiến học viên

Trần Quang Hưng

Trần Quang Hưng

Chất lượng giảng dạy tốt giảng viên hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình... v...
 • - Phone : 0979922343
 • - Email : hunglihb92@gmail.com
 • - Facebook : Xem
Nguyễn Hoàng Hiệp

Nguyễn Hoàng Hiệp

Chất lượng dạy và học tốt,giảng viên hướng dẫn những kiến thức cơ bản ...
 • - Phone : 01657762398
 • - Email : denhatkhoaitay@gmail.com
 • - Facebook : Xem
Bùi Quốc Đạt

Bùi Quốc Đạt

Website thiết kế đẹp dễ nhìn và sử dụng, thông tin chưa nhiều nhưng kh...
 • - Phone : 0964142565
 • - Email : bqdat.it@gmail.com
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

Yii2 phần 4 - Thao tác với models trong yii2 framework

Thao tác với model trong Yii2 Framework, chúng ta sẽ tìm hiểu các kết nối database, các phương thức truy vấn, query với database như thế nào
Yii2 là một framework nổi tiếng được cộng đồng sử dụng rộng rãi, các phương thức truy vấn database tương đối nhiều, chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số phương thức chính, hay được sử dụng nhất. Trước tiên thao tác với database thì ta cần phải kết nối cơ sở dữ liệu.

1. Kết nối với database
Mở file common\config\main-local.php điền thông tin database của bạn vào
'db' => [
      'class' => 'yii\db\Connection',
      'dsn' => 'mysql:host=localhost;dbname=yii2adv',
      'username' => 'root',
      'password' => '',
      'charset' => 'utf8',
    ],

2. Thao tác với model
Trong Yii2 Framework model được đặt ở 3 folder bao gồm

- common\models : đây là phần model chung cho cả frontend và backend, đây cũng là nơi sẽ chứa các model chính mà mình hay sử dụng
- frontend\models : model riêng cho frontend
- backend\models : model riêng cho backend

Trong các dự án thì ta hay sử dụng common\models nhất, vì frontend và backend thường dùng chung một model khi thao tác với database

Tạo model, cú pháp một model trong Yii2

Trong database yii2adv ta có bảng users
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` (
`id` int(11) unsigned NOT NULL,
 `username` varchar(100) NOT NULL,
 `password` varchar(100) NOT NULL,
 `fullname` varchar(100) NOT NULL,
 `gender` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '1',
 `email` varchar(100) NOT NULL,
 `status` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '1'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

Tạo file common\models\users.php với nội dung
<?php

namespace common\models;

use Yii;


class Users extends \yii\db\ActiveRecord
{
  public static function tableName()
  {
    return 'users';
  }

  public function rules()
  {
    return [
      [['username', 'password', 'fullname', 'email'], 'required'],
      [['gender', 'status'], 'integer'],
      [['username', 'password', 'fullname', 'email'], 'string', 'max' => 100]
    ];
  }
}

\yii\db\ActiveRecord là thư viện activerecord của Yii2
- function tableName() trả về tên của table trong database
- function rules() khai báo các trường của table users, được dùng cho phần validate

Tạo function getListUsers() trong model users để lấy thông tin từ database
/**
* description get list users
* Author Ha Tuan Kiet(haanhdon@gmail.com)
* Date 12/02/2016
*/
public function getListUsers()
{
  $query = new \yii\db\Query();
  $query->select('*')
      ->from(self::tableName())
      ->limit(10);
  return $query->createCommand()->queryAll();
}

Trong controller khởi tạo model users , Lấy thông tin users và truyền qua view
//Khởi tạo model
$model = new \common\models\Users();
$listUsers = $model->getListUsers();
    
return $this->render('index',['listUsers' => $listUsers]);

Controller users : frontend\controllers\UsersController.php
<?php

namespace frontend\controllers;

use Yii;
use yii\web\Controller;

Class UsersController extends Controller
{
  public function actionIndex()
  {
    Yii::$app->view->title = 'Thao tác với model - Yii2 Framework';
    
    //Khởi tạo model
    $model = new \common\models\Users();
    $listUsers = $model->getListUsers();
    
    return $this->render('index',['listUsers' => $listUsers]);
  }
}


Ở view ta chỉ cần lặp đổ list users là xong
http://yiiadvanced/users


Có rất nhiều phương thức active record trong Yii2 framework, Ở bài này chúng ta mới chỉ làm quen với model, bài sau chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về model trong Yii2
Bạn vẫn chưa hiểu vấn đề, bạn cần người trợ giúp?. Hãy click vào đây để gửi câu hỏi, mọi người sẽ support cho bạn