Ý kiến học viên

Nguyen Hoang Long

Nguyen Hoang Long

Các chuyên mục giảng giải rất dễ hiểu, nhưng còn hơi ít chuyê...
  • - Phone : 0901914217
  • - Email : longn1422@gmail.com
Cao Minh Tùng

Cao Minh Tùng

Chất lượng giảng dạy tốt.Giảng viên chỉ bảo tận tình không hiểu co thể...
  • - Phone : 01675641992
  • - Email : caominhtung64@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Trần Quang Hưng

Trần Quang Hưng

Chất lượng giảng dạy tốt giảng viên hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình... v...
  • - Phone : 0979922343
  • - Email : hunglihb92@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

Javascript & jQuery

jQuery start - hello world

jQuery start - hello world

jQuery là gì? Jquery là một thư viện JavaScript được viết ngắn gọn để đơn giản hoá tài liệu HTML, nó giúp xử lý sự kiện và các phương thức Ajax một cá...
jQuery selector - chọn một đối tượng bởi class và id

jQuery selector - chọn một đối tượng bởi class và id

Khi thao tác với một đối tượng trong trang web, chúng ta cần phải lựa chọn nó để áp dụng các thuộc tính của jquery, việc chọn một đối tượng đó chính l...
jQuery selector - chọn nhiều đối tượng

jQuery selector - chọn nhiều đối tượng

Trong jQuery, bạn có thể chọn nhiều phần tử bằng cách sử dụng dấu phẩy ngăn cách các selector
jQuery selector - lấy giá trị hoặc nội dung của đối tượng

jQuery selector - lấy giá trị hoặc nội dung của đối tượng

Trong jQuery bạn có thể lấy ra giá trị hoặc nội dung của một đối tượng
jQuery form - chọn đối tượng trong form

jQuery form - chọn đối tượng trong form

Ở bài trước chúng ta có tìm hiểu về jquery selector, ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về html form selector
jQuery event - Các sự kiện trong jquery

jQuery event - Các sự kiện trong jquery

Jquery Events, Các sự kiện thường gặp trong jquery
jQuery form - Lấy giá trị của textfield

jQuery form - Lấy giá trị của textfield

Jquery get textbox value, lấy giá trị của textbox trong jquery
jQuery form - Thao tác với radio button

jQuery form - Thao tác với radio button

Radio button là nút lựa chọn chỉ một đối tượng, khác với checkbox cùng một lúc ta có thể chọn lựa nhiều giá trị một lúc
jQuery form - Thao tác với select box

jQuery form - Thao tác với select box

Thao tác với selectbox trong jquery cũng giống như thao tác trên PHP, Javascript thiên về hiệu ứng ta có thể nhìn thấy những gì xay ra ngay lập tức kh...