Ý kiến học viên

Trần Hoàng Thiện

Trần Hoàng Thiện

Chất lượng học và giảng dạy tốt, hướng dẫn tận tình, truyền thụ kiến t...
  • - Phone : 0944418192
  • - Email : thienhb12@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Trần Văn Tùng

Trần Văn Tùng

Giảng viên nhiệt tình giảng dạy. dễ tiếp thu, dễ hiểu.
  • - Phone : 01667419325
  • - Email : dongjan479@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Nguyễn Hoàng Hiệp

Nguyễn Hoàng Hiệp

Chất lượng dạy và học tốt,giảng viên hướng dẫn những kiến thức cơ bản ...
  • - Phone : 01657762398
  • - Email : denhatkhoaitay@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

jQuery form - chọn đối tượng trong form

Ở bài trước chúng ta có tìm hiểu về jquery selector, ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về html form selector
A. Textfield selector - $("input:text")

1. Chọn một textfield
$("input:text");
2. Lấy giá trị của textfield
$("input:text").val();
3. Gán giá trị cho textfield
$("input:text"),val("New text");

B. Password - $("input:password")


- Password cũng giống như textfield

1. Lựa chọn thẻ password
$("input:password");
2. Lấy giá trị của password
$("input:password");
3. Gán giá trị mới cho password
$("input:password").val();

C. Textarea – $(‘textarea’)


1. Lựa chọn đối tượng
$("textarea");
2. Lấy giá trị của textarea
$("textarea").val();
3. Gán giá trị mới cho textarea
$("textarea").val("New Text in Textarea");

D. Radio Buttons – $(‘input:radio’)


1. Lựa chọn đối tượng
$("input:radio");
2. Lấy giá trị 
$("input:radio").val();
3. Lấy giá trị của radio đươc check
$('input:radio[name=radiobutton-name]:checked').val();

E. Check Box – $(‘input:checkbox’)


1. Lựa chọn đối tượng

$("input:checkbox");


2. Kiểm tra một nút checkbox có được check hay không
$('input:checkbox[name=checkboxname]').is(':checked');

3. Để check một checkbox
$('input:checkbox[name=checkboxname]').attr('checked',true);

4. Bỏ check một checkbox
$('input:checkbox[name=checkboxname]').attr('checked',false);


F. Select(dropdown box) – $(‘select’)


1. Lựa chọn đối tượng

$("select");

2. Lấy giá trị của selectbox
$('select').val();

3. Set giá trị cho selectbox
$('select').val("Ha Noi"); 


G. Submit button – $(‘input:submit’)


1. Lựa chọn nút submit
$('input:submit');
 
Bạn vẫn chưa hiểu vấn đề, bạn cần người trợ giúp?. Hãy click vào đây để gửi câu hỏi, mọi người sẽ support cho bạn