Ý kiến học viên

Trần Văn Tùng

Trần Văn Tùng

Giảng viên nhiệt tình giảng dạy. dễ tiếp thu, dễ hiểu.
 • - Phone : 01667419325
 • - Email : dongjan479@gmail.com
 • - Facebook : Xem
Trần Hoàng Thiện

Trần Hoàng Thiện

Chất lượng học và giảng dạy tốt, hướng dẫn tận tình, truyền thụ kiến t...
 • - Phone : 0944418192
 • - Email : thienhb12@gmail.com
 • - Facebook : Xem
Giang

Giang

Khóa học chất lượng, sau khi học xong khóa HTML/CSS mình đã làm hoàn c...
 • - Phone : 0947502613
 • - Email : huonggiang.bct@gmail.com
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

Bài 5. PHP căn bản - Mảng trong PHP

Mảng trong PHP là một phần rất quan trọng, nó là một biến có thể chứa được nhiều phần tử và cho phép chúng ta sắp xếp theo thứ tự, lưu trữ hoặc xóa bỏ phần tử của mảng một cách dễ dàng. Sau này học sâu về PHP các bạn sẽ thấy các mô hình MVC đều sử dụng mảng đề lưu trữ dữ liệu.

Mảng gồm có key và value , key là khoá để truy cập vào từng phần tử của mảng. Các bạn có thể hiểu nôm na mảng nó cũng giống như chiếc tủ quần áo nhà mình vậy, trong tủ có nhiều ngăn mỗi ngăn lại có 1 chìa khoá riêng, bạn muốn lấy quần áo ở ngăn nào thì cần phải có được chìa khoá ngăn đó.
 Để khởi tạo mảng ta dùng từ khoá array
Cấu trúc : $mang = array(key => value);
<?php
  $mang  = array(); // khởi tạo mảng $mang rỗng
  $person = array(
         "name" => "haanhdon",
         "age" => "20",
                "gender" => "male",
         "email"=>"don@phpandmysql.net"
       );
      // $person[key] => $person[value]
      // name     = haanhdon
      // age     = 20
      // .....................
    $score = array("toan" => 7,"ly" => 5,"hoa" => 3); 
?>
  Khi một mảng có nhiều cặp key và value thì mỗi cặp key => value cách nhau bởi dấu phảy " , "
 
Phân loại mảng :  Mảng được chưa ra làm 3 loại chính

+ Mảng tuần tự
+ Mảng không tuần tự
+ Mảng đa chiều

1 . Mảng tuần tự
     Mảng tuần tự là mảng có key là chữ số được bắt đầu bằng 0 và sắp xếp tằng dần 
<?php
   $person = array("Tuấn Anh","Thành Hưng","Lan Nguyễn","Hưng");
   echo $person[0] ; // lấy ra tên Tuấn Anh
   echo $person[1];  // lấy ra Thành Hưng
   echo $person[3]; // lấy ra Hưng
?>
+ Thêm phần tử vào mảng
<?php
   $person[] = "Văn Tuấn"; // Được thêm vào vị trí cuối cùng của mảng
  echo $person[4]; // lấy ra Văn Tuấn
?>
2 . Mảng không tuần tự
     Là mảng mà key của nó không sắp xếp theo thứ tự, nó là các ký tự chữ 
<?php
  $person = array(
         "name" => "haanhdon",
         "age" => "20",
                "gender" => "male",
         "email"=>"don@phpandmysql.net"
       );
    echo $person['name']; // lấy ra haanhdon
  echo $person['gender']; // lấy ra male
?>
+ Thêm phần tử vào mảng
<?php 
  $person['single'] = "yes";
  echo $person['single'];
?>
3. Mảng đa chiều
    Là 1 mảng lớn có nhiều mảng con nằm trong nó, ví dụ như cái tủ quần áo nhà bạn, trong tủ có ngăn chứa quần áo, trong mỗi ngăn đó nó lại có nhiều ngăn con để chứa những đồ khác.
<?php 
  $aosomi = array(
       "hang"  => "tomy",
       "ngaysx" => "23/07/2013",
       "chitiet" => array(
               "mau" => "den",
               "size" => 30,
               "gia" => 200000
              ),
       "loai"  => "quan ao"
       );
?>
Như vậy để biết được cái áo màu gì, chúng ta cần phải truy cập đến $aosomi['chitiet']['mau']
<?php 
  echo "Hang san xuat : ".$aosomi['hang']."<br />";
  echo "Ngay san xuat : ".$aosomi['ngaysx']."<br />";
  echo "Mau : ".$aosomi['chitiet']['mau']."<br />";
  echo "Gia : ".$aosomi['chitiet']['gia'];
?>
4. Các hàm bổ trợ
 
5. Lặp mảng
Có nhiều cách để lặp mảng nhưng thông dụng nhất là dùng hàm foreach

Cú pháp : foreach($mang as $key => $value){
               // câu lệnh PHP
          }

<?php
  $person = array(
         "name" => "haanhdon",
         "age" => "20",
                "gender" => "male",
         "email"=>"don@phpandmysql.net"
       );
    foreach($person as $key => $val){
    echo "Key : ".$key." - value : ".$val."<br />";  
  }
?>
Bạn vẫn chưa hiểu vấn đề, bạn cần người trợ giúp?. Hãy click vào đây để gửi câu hỏi, mọi người sẽ support cho bạn