Ý kiến học viên

Bùi Thu Hường

Bùi Thu Hường

Giảng viên hướng dẫn nhiệt tình, dễ hiểu. Chuẩn bị bài giảng của giảng...
 • - Phone : 01677692999
 • - Email : buithuhuong1107@gmail.com
Nguyễn Hoàng Hiệp

Nguyễn Hoàng Hiệp

Chất lượng dạy và học tốt,giảng viên hướng dẫn những kiến thức cơ bản ...
 • - Phone : 01657762398
 • - Email : denhatkhoaitay@gmail.com
 • - Facebook : Xem
Nguyen Hoang Long

Nguyen Hoang Long

Các chuyên mục giảng giải rất dễ hiểu, nhưng còn hơi ít chuyê...
 • - Phone : 0901914217
 • - Email : longn1422@gmail.com
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

Lập trình hướng đối tượng - sử dụng class database

Ở bài trước chúng ra viết ra class database để thao tác với cơ sở dữ liệu trong lập trình hướng đỗi tượng, có thể các bạn nhìn vào không hiểu chức năng nó để làm gì đúng không nào, để làm gì thì hôm nay chúng ta sẽ thực hiện nó qua ví dụ nhé
Ở bài này chúng ta sử dụng class database của bài trước, nếu ai chưa xem thì có thể xem lại nhé

Mở trang index.php tại thư mục root của website lên, chúng ta sẽ gọi hai file config.php và database.php vào, nhớ thứ tự là file config.php trước nhé.- Tiếp theo ta sẽ sử dụng class database bằng cách khởi tạo đối tượng, $data là sự thể hiện của class database
<?php
 $data = new database(); // thể hiện lại của class database
?>
1. Đếm số record trả về của một câu truy vấn

    Ví dụ ta có câu truy vấn
<?php
 $data = new database();
 $sql = "select * from tbl_user limit 0,3";
 $data->query($sql); 
 $rows = $data->num_rows(); // lấy số record trả về từ câu truy vấn
 echo "Tổng số record là ".$rows;
?>
2. Lấy ra một record trong database, sử dụng hàm fetch() trong class databaseta, các bạn lưu ý lại một lần nữa đó là hàm fetch() này chỉ trả về một record trong database thui nhé, chúng ta có câu lệnh truy vấn
<?php
 $data = new database(); // khởi tạo đối tượng $data
 $sql = "select * from tbl_user where user_id = '1'";
 $data->query($sql); // thực hiện câu lệnh truy vấn
 $user = $data->fetch(); // lấy ra user có id = 1
 echo "<pre>";
 print_r($user); // xuất ra màn hình thông tin của user
 echo "</pre>";
?>
Kết quả trả về của hàm fetch()3. Lấy ra nhiều record trong database, sử dụng hàm fetchAll() trong class databaseta
<?php
 $data = new database(); // khởi tạo đối tượng $data
 $sql = "select * from tbl_user limit 0,3";
 $data->query($sql); // thực hiện câu lệnh truy vấn
 $listuser = $data->fetchAll(); // lấy ra một list user
 echo "<pre>";
 print_r($listuser); // xuất ra màn hình thông tin của user
 echo "</pre>";
?>
Kết quả trả về của hàm fetchAll(), hàm fetchAll trả về nhiều record
Đây là một số hàm cơ bản chúng ta viết ra để sử dụng nhiều lần, ở bài này tuy đơn giản nhưng nó giúp các bạn mới học khá là nhiều, vì lúc chuyển từ viết code thủ tục sang hướng đối tượng tương đối là khó vì chúng ta không biết được mình phải viết cái gì, xây dựng hàm gì để mà dùng 

Đây là toàn bộ code class database và cách sử dụng, các bạn có thể tải về nhé


Bạn vẫn chưa hiểu vấn đề, bạn cần người trợ giúp?. Hãy click vào đây để gửi câu hỏi, mọi người sẽ support cho bạn