Ý kiến học viên

Trần Hoàng Thiện

Trần Hoàng Thiện

Chất lượng học và giảng dạy tốt, hướng dẫn tận tình, truyền thụ kiến t...
 • - Phone : 0944418192
 • - Email : thienhb12@gmail.com
 • - Facebook : Xem
Trần Văn Tùng

Trần Văn Tùng

Giảng viên nhiệt tình giảng dạy. dễ tiếp thu, dễ hiểu.
 • - Phone : 01667419325
 • - Email : dongjan479@gmail.com
 • - Facebook : Xem
Nguyễn Thành Đạt

Nguyễn Thành Đạt

Chất lượng giảng dạy tốt giảng viên hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình... v...
 • - Phone : 0988017390
 • - Email : caubevang00@gmail.com
 • - Facebook : Xem
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

Phần 2. Đồ án quản lý sinh viên, phân tích database

 Sau khi chuẩn bị đầy đủ để bắt đầu làm một project, bước quan trọng đầu tiên là chúng ta phải phân tích được database. Ở đây chúng ta cần phải biết được dự án của chúng ta cần gì, lưu trữ cái gì từ đó phân tích được chúng ta cần phải có những bảng nào, các bảng có các trường nào.

 Các bạn cứ nghĩ đơn giản như sau, ở ứng dụng này của chúng ta liệt kê sơ qua chức năng thì  nó sẽ có : 

 1.  Đối tượng chủ yếu ở đây là ai ? Chính là sinh viên , giảng viên suy ra ta phải có Bảng User lưu trữ sinh viên và giáo viên
 2.  Sinh viên có điểm, giáo viên quản lý điểm suy ra ở đây chúng ta cần phải có Bảng điểm lưu trữ điểm
 3.  Sinh viên thuộc lớp nào ? giáo viên sẽ quản lý lớp ? suy ra chúng ta sẽ có Bảng lớp học để lưu trữ các lớp học
 4.  Sinh viên sẽ học những môn học gì ? giảng viên sẽ dạy những môn nào ? điểm của sinh viên là điểm môn nào ? suy ra ở đây chúng ta sẽ có bảng Các môn học
 5. Sinh viên đó thuộc khoá học nào suy ra ta có bảng Các khoá học
 6.  Sinh viên thuộc khoa nào ? giảng viên thuộc khoa nào ? suy ra ta sẽ có Bảng Khoa 
 7. Có tin tức hoặc thông báo gì không ? ở ứng dụng này chúng ta có tin tức và thông báo suy ra ta cần phần có Bảng tin tức để lưu trữ tin tức

Các bạn cứ hiểu nôm na là như vậy, tuy nó chưa đầy đủ được hết ứng dụng của chúng ta cần gì nhưng trong quá trình làm chúng ta sẽ thêm nó vào khi nào cần. Chẳng hạn khi chúng ta làm ứng dụng có thêm chức năng giảng viên gửi tin nhắn cho các lớp hay cho một sinh viên cụ thể nào đó, chúng ta phân tích và thêm bảng Tin nhắn để lưu trữ tin nhắn

Okie , sau khi đánh giá và phân tích qua về database, tạm thời chúng ta có các bảng như sau

 1. Bảng tbl_teachers để lưu trữ thông tin giảng viên
 2. Bảng tbl_students để lưu trữ thông tin của sinh viên
 3. Bảng tbl_years để lưu trữ các niên khoá
 4. Bảng tbl_scores để lưu trữ điểm của sinh viên
 5. Bảng tbl_classes để lưu trữ các lớp học
 6. Bảng tbl_subjects để lưu trữ các môn học
 7. Bảng tbl_faculties để lưu trữ các khoa
 8. Bảng tbl_news để lưu trữ tin tức

Sau khi phân tích và đã liệt kệ được các bảng dữ liệu cần thiết, chúng ta tiếp tục phân tích đến các trường trong mỗi bảng có những gì hay nói cách khách là mỗi bảng này nó sẽ lưu trữ cụ thể nhưng cái gì ? 

- Bảng tbl_teachers với các trường để lưu trữ thông tin giảng viên : teacher_id , teach_name , teacher_pass ... và rất nhiều thông tin khác như : họ tên, giới tính (1 là nam, 0 là nữ) số điện thoại...
Đặc biệt các bạn chú ý ở đây có 1 trường faculty_id, trường này sẽ cho chúng ta biết giảng viên này thuộc khoa nào

Bảng tbl_teachers lưu trữ thông tin giảng viên

- Bảng tbl_students cũng tương tự như bảng tbl_teachers bao gồm thông tin đăng nhập, mật khẩu , họ tên ... và có thêm 3 khoá ngoại class_idfaculty_id year_id để qui định sinh viên này thuộc lớp nào và khoa nào và học niên khoá nào

Bảng tbl_students lưu trữ thông tin sinh viên

- Bảng điểm tbl_scores lưu trữ điểm của sinh viên có điểm chuyên cần (score_cc) điểm thi thường xuyên(score_tx) điểm giữa học phần (score_ghp)  điểm kết thúc học phần (score_kthp) và 2 khoá ngoại subject_id student_id cho ta biết điểm này là của môn học nào và của sinh viên nào- Bảng tbl_faculties bao gồm trường id và tên của khoa- Bảng tbl_classes ( lớp học)  bao gồm id lớp, tên lớp , thuộc khoa nào, giảng viên nào quản lý- Bảng tbl_subjects ( các môn học) bao gồm id, tên môn học và môn học thuộc khoa nào- Bảng tbl_years (các niên khoá) 
Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn tạo một cơ sở dữ liệu đơn giản cho ứng dụng của chúng ta, tôi biết rằng các bạn mới học rất khó để có thể phân tích được ứng dụng của chúng ta cần những gì, các bạn hay nghĩ nó thật đơn giản là khi chúng ta cần lưu trữ cái gì thì chúng ta sẽ tạo ra cái đó, luôn luôn liên hệ với thực tế để phân tích


Bạn vẫn chưa hiểu vấn đề, bạn cần người trợ giúp?. Hãy click vào đây để gửi câu hỏi, mọi người sẽ support cho bạn